05.63.48.16.95

bu-albi [at] univ-jfc.fr

BU Rodez

05.65.73.36.55

bu-rodez [at] univ-jfc.fr

05.63.35.95.07

bu-castres [at] univ-jfc.fr

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

BU Albi

08h15 - 18h30 08h15 - 18h30 08h15 - 18h30 08h15 - 18h30 08h15 - 18h30

BU Rodez

9h - 18h 9h - 18h 9h - 17h 9h - 18h 9h - 17h

BU Castres

09h00 - 17h30 09h00 - 17h30 09h00 - 17h30 09h00 - 17h00 12h30 - 13h30